Pagdating ng mga islam sa pilipinas Club adult chat room

Rated 4.18/5 based on 688 customer reviews

At iminumungkahi na pangalanan ang bata alinsunod sa isang Propeta,dahil ayun sa Hadith, “Tawagin ninyo ang inyong mga sarili sa mga pangalan ng mga Propeta” [Abu Dawud] at ang Hadith “Isang anak na lalaki ang isinilang sa akin ngayong gabi at tinawag ko siya alinsunod sa pangalan ng aking ninunong si Abraham” [Muslim] At iminumungkahing pangalanan ang bata alinsunod sa sinumang matuwid na tao sa pag-asang magiging katulad siya nito.At iminumungkahi na pangalanan ng anumang pangalan na may mabuting kahulugan.

Sinabi Niya, sa pamamagitan ng iyong mga anak na lalaki pagkatapos niya humihingi ng kapatawaran para sa iyo’” [ibn Majah] Unawain na ang nauna ay parehong angkop sa kapwa mga kalalakihan at kababaihan, at tunay na ang Islam ay hinikayat ang pagpapalaki ng mga batang babae, at si Allah ay kinokondena yaong mga namighati sa pagsilang ng isang batang babae, at ang Sugo ﷺ ay dumating na itinataas ang katayuan ng handog na ito mula kay Allah, “sinuman ang mag-aruga ng dalawang batang babae hanggang sa marating nila ang tamang gulang – siya at ako ay magkasama na darating sa Araw ng Pagbangong muli (gaya nito) at pinagdikit ang kanyang dalawang daliri” [Muslim] ibig sabihin sa Paraiso.Sila ay mga bunga mula kung kanino ang kabutihan ay inaasahan kung sila ay palagiang nananalangin: Ang mga bata ay siyang sa bawat bansa ay sa kanila nakasalalay ang pag-asa para sa hinaharap, at sila ang kabataan ng kinabukasan na sa kanilang mga balikat ay naka-atang ang pag-anyaya sa Islam.Ang Islam ay tunay na itinaas ang katayuan ng mga bata at inilatag ang mga pag-uugali para sa kanilang pakikitungo sa lahat ng mga bagay at bawat yugto ng kanilang mga buhay, at mula dito ay ang mga kaugalian para sa pagsalubong sa kanilang pagdating sa buhay na ito.Ipinagbabawal na pangalanan ang isang bata ng isang pangalang nagpapakilala ng pagiging lingkod sa iba bukod kay Allah, halimbawa Abd an-Nabi, Abd ar-Rasul atbp, tulad din ng pagbabawal na pangalanan sila ng mga pangalang natatangi sa mga di-mananampalataya tulad ng George, Michael, Susan atbp.Ang mga pangalan ng mga mapang-aping pinuno at mga masasamang tao ay dapat iwasan gaya ng Fir’awn, Qarun, Abu Lahab atbp..

Leave a Reply